5 22020521 021

آقای محسن حاجی بابا

تولید رزینهای صنعتی شامل  رزین های الکیدی صنایع رنگ  رزین پلی استر اشباع وغیر اشباع  رزین فنولیک و ریخته گری رزین اوره فرمالدئید

www.rezitan.com