88776753 88885962 021

آقای نادرتهرانی

تولید رزینهای امولسیونی آب پایه اکریلیک ووینیل استات برای ساخت رنگ  تکمیل صنایع نساجی  ساخت چسب  آهار فرش ماشینی موکت صنایع شیمی ساختمان

www.resinfam.com