88719622 88703647 021

آقای مهندس اجتهادی

تولید فرآورده های پلیمری  رزینهای اپوکسی  پلی یورتان  ونیل استر  فوران آلکید  وآکریلیک رنگهای صنعتی وساختمانی

www.