6 88065245 021

آقای کوزه کنانی

صنایع پالایشگاه  جلوگیری از خوردگی ها عایق کاری وپوشش هایی صنعتی شیمیایی ومکانیکی

www.rosoubbar.com