22044923 021

خانم مهندس مژگان جلالیان

تولید فرمالین  فرم اوره  چسب اوره  فرمالدئید  ورزینهای پلی استر غیر اشباع (اورتو وایزو)

www.chassbsaz.com