88770505 021

آقای مهندس استوار

تولید رنگهای دریایی رنگ های نفت  گاز وپتروشیمی  پوشش های سطوح بتنی رنگ های پودری  رنگهای ضد حریق رنگهای صنایع سبک وکویل کوتینگ

www.bajakpaint.com