76215348 76216390 021

آقای عبدالحسین قبادپور

تولید کننده انواع رنگهای صنعتی وتخصصی وپوششهای کف تولید کننده لاک  رنگهای اتومبیلی وکوره ای  اجرای پوششهای اپوکسی کف  سرامیک ضد اسید کوتینگ ها  مخارن وسازنده ها ورفع اشکالات موجود درخطوط رنگ

www.rangara.org