2585370 2585343 0221

آقای ابوالفضل مرشدی

پوششهای ضدسایش وضد خوردگی به روش متال اسپری لیزر کارب وپوششهای سرامیکی ولاستیکی

www.technogenia.org