22054890 22059867 021

آقای مهندس مقدم

تولید مواد پایه شوینده ها(الکیل بنزن خطی  نرمال پارافین  والکیلات سنگین

www.iciiclab.com