88945722 021

آقای ختایی

تولید مواد شیمیایی از مشتقات گوگرد وسدیم (بی سولفیت وسولفیت سدیم اسید سولفوریک

www.soda-co.net