2 77622980 021

آقای مجید حکیمی

تولید انواع شوینده های صنعتی (چربیگیرها  فسفاته کننده ها   رنگبرها   زنگبرها  کروماته کننده ها   ضدیخ  تینر

www.shayanchemi.com