66930665 66571411 021

آقای صادقی

تولید وعرضه مواد شیمیایی معدنی موردنیاز درمکمل  های دام وطیور وصنعت کشاورزی

www.shahabshimi.com