2 88756130 021

آقای حشمت اله حکیمی پور

تولید کننده انواع چربیگیرها  فسفاته کننده ها  رسوب برها  رنگبرها  تینرها  حلالهایی شستشو  پاک کنندههای الکتریکی  وسایرشوینده های موردمصرف درصنایع

www.shahranchemi.com