5 88525281 021

آقای مهران مختاری

واردات وتامین مواد اولیه صنایع مختلف به ویژه صنعت نساجی ورنگ ورزین صنعتی وصنایع غذاتیی

www.chemipakhsh.com