5 88100650 021

آقای احمد جواهریان

تولید روغن سینتتیک برودتی وروغن سینتتیک گرمساز با بهترین کیفیت وتولید شوینده های صنعتی برای تمامی صنایع نفت  گاز  پتروشیمی  شیمیایی و

www.farzanshimi.com