22263099 22263100 021

آقای مهندس هنرمند

تولید اندودهای آب بندی منابع بتنی بصورت جذبی وپوششی وآب بندهای زودگیر  چسب وبتونه های تعمیراتی   انواع چسب کاشی

www.shimisakhteman.com