88037567 88613540 021

خانم سلماز واحدیان

ارائه کننده مواداولیه صنایع رنگسازی   رزین سازیها  داروسازیها وصنایع غذایی

www.ckga.net