4 4454333 0282

آقای علیرضا پازوکی

تولید پارافین جامد صنعتی  پارافین مایع صنعتی  وازلین صنعتی   روغن استرچ    روغن تراشکاری

www.shimilia.com