88682400 88682404 021

آقای عباس محمدی

تولید رنگهای صنعتی (اپوکسی  پلی یوریتان  اتیل سیلیکات   رنگهای ضد خوردگی  الکیدی و

www.takrangkar.com