81942218 81942200 021

آقای محمد رضا تقی گنجی

تولید انواع چسب  اسپری رنگ   حشره کش  برف شادی  تیوبهای آلومینیومی وپلاستیکی

www.razichemicals.com