3 88601740 021

آقای علیرضا مهدی زاده

تولید انواع چسب های صنعتی و رزین  مصالح ساختمانی

www.ghavamkar.com