88004081 88001358 021

آقای محمد رضا سوقانی

تولید حلالها  رزینها  چسبها  وموادشیمیایی برای کارهای فلزی  وصادرات حلالها

www.kavehchem,com