44209757 44209703 021

آقای یاور بیک محمدی

تولید انواع رنگهای ساخمانی وصنعتی شامل  کلیه رنگهای اپوکسی   کوره ای پلی اورتان تک جزیی  دوجزیی تولید انواع کف پوش اپوکسی بدون حلال  رنگهای اتومبیلی وساختمانی  رنگ نما  ترافیک

www.derakhshesh.com