2463311 0511

آقای حسین محمودی

تولید فرمالین    فرم اوره   رزین اوره  فرمالدئیدمایع وجامد(پودر) چسب چوب  موکت  کفاشی  سراجی  پی یو  پارکت

www.samed.com