9 88501038 021

آقای احسان اله بیات

 تولید فرمالین هگزامین  محلول تغلیظ شده اوره فرمالدئید  رزین های تخصصی فنلیک  آمینه وخوراکی  (صنایع مختلف ریخته گری  چسب   لاستیک سازی خودرو ومرکب سازی

www.sinachem.com