88746565_88757316_021

آقای  مهندس موسوی اصفهانی

ولید پلی اتیلن گلایکول  نونیل فنل اتوکسیله  الکل چرب اتوکسیله  اولئیک اسید اتوکسیله  اولئیک اسید  اتوکسیله وکوکونات فتی اسید اتوکسیله

www.kimyagaran.com