22517491_22510802_021

آقای احمد رضایی

تولید انواع رنگ پوستر (گواش) ولاگ غلط گیر  رنگ هنری آکریلیک  و    سیستم تینت کامپیوتری  رنگ صاختمانی  رزین  نرم افزار واراده مواد اولیه (ضدقارچ وآنتی باکتری) برای صنایع آرایشی وبهداشتی وصنعتی

www.giresh.com