2251711_021

آقای امیرعباس مستشاری

تولید رزینهای پلی وینیل استات   روغن های صنعتی  دی بی پی  و دی او پی  حلال های استیل استات  وبوتیل استات

www.chemicalgroup.ir