6_3483715_021

آقای حسن شانه

تولید سروسولفات خشک ومتبلور  گریددارویی  غذایی وآزمایشگاهی  مطابق با استانداردهای بین المللی بی پی  یو اس پی

www.kavyanchemie.com