دکستروز

-دو نوع دکستروز صنعتی داریم:
دکستروز آبدار که حاوی 9% آب کریستالیزه است و بیشترین کاربرد را دارد.
دکستروز بی آب که حاوی حدود 0.5% آب کریستالیزه است.
از نظر تجاری گلوکز به شربت ذرت (مخلوطی از گلوکز،دکسترین و دیگر قندها) گفته می شود و گلوکز خالص، دکستروز نامیده می شود.