22010508_22055796_021

آقای علی منوچهری

تولید زیره کفش  انواع ضربه گیر های  ابرهای صنعتی  قطعات داخلی خودروها  صنایع یخچال سازی  صنایع هواپیما سازی  واردات ماشین آلات ومواد اولیه

www.kaboodan.com