88774748_88773190

آقای مهندس وفایی

تولید وفروش دوده های صنعتی درانواع مختلف مطابق با استاندارد N~N-326~N-220~ASTM-330~N-772~N-660~N-550~N-375~N-339

www.iran-carbon.com