88435168_88422908_021

آقای احد بدیعی

تولید کلر وسود ومشتقات آنها وتولید هیدروژن گرید5

www.cholorpars.com