7_22677094_021

آقای مهدی ترقیجاه

تولید فویلهای آلومینیومی مخصوص جهت تجهیز مخازن سوختی وجلوگیری از انفجارآنها

www.antiexplo.ir