1_22317890_021

آقای مهندس عبدالجواد قناد

تولید کننده سولفات روی  آلومینیم  منیزیم  منگنز  مواد شیمیایی انواع کود شیمیایی

www.konjalesaz.com