9_88640140_021

آقای مهندس وعیدی

چسبهای گرما ذوب  چسبهای حرارتی وپلی اتیلن مشبک پلی اتیلن قابل کراسلینک

www.sgpco.com