0411_3356618_8

آقای عباس سلمان زاده

تولید کننده ووارد کننده  دی اکسید تیتانیوم  اکسید آهن آلبالویی پترولیو رزین  انیدرید فتالیک   پنتا اریترول    سولفات مس  سود کاستیک   پی وی سی امولشن  الکل ایزوپروپیل بوتیل استات  متیلن کلراید 

www.kfa-co.com