22259910_22259921_021

آقای علیرضا رنجبری

ارائه دهنده سیستم جدید پالت بندی   اسلیپ- استاپ   جهت جلوگیری از لغزش یا سقوط بسته های بارگیری شده هنگام جابجایی با پالت که  به نسبت سایر روشهای تسمه کشی وپلاستیک کشی از نظرهزینه وضایعات تولیدی بسیار بهینه ترمیباشد.

www.slip-stop.ir