9_88338295_021

آقای علی بزرگی

تحقیقات صنعتی وانتقال تکنولوژی تولید  مشاوره   نظارت وبازرسی فنی  خدمات آزمایشگاهیی وتاییدیه محصول خدمات آموزشی درزمینه رنگ وپوششهای تخصصی  رزین  پلیمرها  خوردگی وحفاظت از خوردگی

www.metra.co.ir