22555124_22587672_021

آقای مهندس محمدرضا رمضان زاده

طراحی واجرای سیستم های حفاظت کاتدیک وکنترل خوردگی وتولید تجهیزات مربوطه (ترانس رکتی فایر آندهای  های سیلیکون ) بازرسی فنی طراحی  واجرایی سیستمهای مانیتورینگ خطوط لوله

www.zangsetiz.com