88952552_88968796_021

آقای کلاهی سهرابی

انواع چسبهای صنعتی آنایروبیک انواع چسبهای آب بندی  انواع چسبهای قطره ای  انواع چسبهای دوجزیی جهت ترمیم مولکولی فلزات وانواع چسب درصنعت الکترونیک وغیره

www.minalon.com