88042558_88052327_021

آقای گلپور

تولید چسبهای اپوکسی ورزینهای قالب گیری  کفپوشهای صنعتی

www.mokarrar.com