44580148_44580094_021

آقای دکتر هاشمی

سوپرچاذب کشاورزی حاصل 20سال تحقیقات پژوهشگاهی میباشد وبرای اولین بار درایران درشرکت تولید شده است  این محصول برپایه پتاس  اکریلیک اسید واکریل  آمدی میباشد وطول عمری بین 5تا7سال درخاک  دارد

www.iramontinc.com