33935907_33962197_021

آقای حاجی  محمد

خرید وفروش وواردات رنگ نساجی ومواد شیمیایی

www.nassajsabet.com