10_88860407_021

آقای اکبر جعفری

تولید مواد شیمیایی جهت حفر چاههای نفت وغیره

www.sng.ir