5_88064161_021

آقای مهنددس حسین حسینی

تولید انواع قطعات ومخازن  کمپوزیت  وایزولاسیون  ضد اسید صنعتی اپوکسی وپلی یوریا وپلی یورتان و مجری سرامیک ضد اسید

www.hspco.com