88955653_88965263_021

آقای راستدار

روکشهای اپوکسی  سیستمهای حفاظتی   سطحی  کفپوش های اپوکسی  اپوکسی های ضد فرسایش اسید های آستری پوشش های حفاظتی ضد آتش برای کابلها

info@tehranfiber.com