کیمیای اکسیر

تولیدکننده کربوکسی متیل سلولز سی ام سی  3-5642282-0312