ALKALI
کاستیک سودا گرانول
مونواتانل آمین
کاستیک سودا پرک
تری اتانل آمین
کاستیک سودا مایع
دی اتانل آمین

محیطی که در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، pH آن بیشتر از ۷ باشد محیط قلیایی یا بازی نامیده می‌شود.قلیا عبارت است از ترکیبهای فلزهای قلیایی یا قلیایی خاکی که دارای گروه OH- هستند و محلول آنها می‌تواند چربی‌ها را در خود حل کند.