88706733 88706740 021

خانم مهندس سلیمانی

تولید مواد شیمیایی صنعت ساختمان از قبیل روان سازها  فوق روان ساز ها کیورینگ  پرایمرها  چسبهای تخصصی ساختمان  کوتینگ های مختلف ومیکروسیلیس

www.rbbco.com